Anti – Ragging

Anti Ragging

Anti Ragging Committee

Anti Ragging Committee
Dr. Kamlesh Gupta 9425757684
Dr Chaitanya Sharma 8130802251
Dr Kamlesh Gupta 9425757684
Dr. Neeraj Shrivastava 9425754197
Prof Manoj Kumar Niranjan 9425122579
Prof Abhishek Chakraborty 9407211667
Dr. H.S. Jat 9425754854

Anti Ragging Squad 

Anti Ragging Squad
Shri Ranvir Singh 9425308824
Shri Akhilesh Tiwari 9039225901
Shri A.K. Shrivastava 9993474478

Grievance Redressal Committee

Grievance Redressal Committee
Dr. Kamlesh Gupta Ombudsman
Dr. (Mrs.) Rashmi Shah Chairman
Dr. Manoj Sharma Member
Dr. H.S. Jat Member
Dr. Sanjay Kumar Gupta Member

Enter your keyword